<kbd id='jD5VEoSSg'></kbd><address id='jD5VEoSSg'><style id='jD5VEoSSg'></style></address><button id='jD5VEoSSg'></button>

       <kbd id='jD5VEoSSg'></kbd><address id='jD5VEoSSg'><style id='jD5VEoSSg'></style></address><button id='jD5VEoSSg'></button>

           <kbd id='jD5VEoSSg'></kbd><address id='jD5VEoSSg'><style id='jD5VEoSSg'></style></address><button id='jD5VEoSSg'></button>

               <kbd id='jD5VEoSSg'></kbd><address id='jD5VEoSSg'><style id='jD5VEoSSg'></style></address><button id='jD5VEoSSg'></button>

                   <kbd id='jD5VEoSSg'></kbd><address id='jD5VEoSSg'><style id='jD5VEoSSg'></style></address><button id='jD5VEoSSg'></button>

                       <kbd id='jD5VEoSSg'></kbd><address id='jD5VEoSSg'><style id='jD5VEoSSg'></style></address><button id='jD5VEoSSg'></button>

                           <kbd id='jD5VEoSSg'></kbd><address id='jD5VEoSSg'><style id='jD5VEoSSg'></style></address><button id='jD5VEoSSg'></button>

                               <kbd id='jD5VEoSSg'></kbd><address id='jD5VEoSSg'><style id='jD5VEoSSg'></style></address><button id='jD5VEoSSg'></button>

                                   <kbd id='jD5VEoSSg'></kbd><address id='jD5VEoSSg'><style id='jD5VEoSSg'></style></address><button id='jD5VEoSSg'></button>

                                       <kbd id='jD5VEoSSg'></kbd><address id='jD5VEoSSg'><style id='jD5VEoSSg'></style></address><button id='jD5VEoSSg'></button>

                                           <kbd id='jD5VEoSSg'></kbd><address id='jD5VEoSSg'><style id='jD5VEoSSg'></style></address><button id='jD5VEoSSg'></button>

                                               <kbd id='jD5VEoSSg'></kbd><address id='jD5VEoSSg'><style id='jD5VEoSSg'></style></address><button id='jD5VEoSSg'></button>

                                                   <kbd id='jD5VEoSSg'></kbd><address id='jD5VEoSSg'><style id='jD5VEoSSg'></style></address><button id='jD5VEoSSg'></button>

                                                       <kbd id='jD5VEoSSg'></kbd><address id='jD5VEoSSg'><style id='jD5VEoSSg'></style></address><button id='jD5VEoSSg'></button>

                                                           <kbd id='jD5VEoSSg'></kbd><address id='jD5VEoSSg'><style id='jD5VEoSSg'></style></address><button id='jD5VEoSSg'></button>

                                                               <kbd id='jD5VEoSSg'></kbd><address id='jD5VEoSSg'><style id='jD5VEoSSg'></style></address><button id='jD5VEoSSg'></button>

                                                                   <kbd id='jD5VEoSSg'></kbd><address id='jD5VEoSSg'><style id='jD5VEoSSg'></style></address><button id='jD5VEoSSg'></button>

                                                                       <kbd id='jD5VEoSSg'></kbd><address id='jD5VEoSSg'><style id='jD5VEoSSg'></style></address><button id='jD5VEoSSg'></button>

                                                                           <kbd id='jD5VEoSSg'></kbd><address id='jD5VEoSSg'><style id='jD5VEoSSg'></style></address><button id='jD5VEoSSg'></button>

                                                                               <kbd id='jD5VEoSSg'></kbd><address id='jD5VEoSSg'><style id='jD5VEoSSg'></style></address><button id='jD5VEoSSg'></button>

                                                                                   <kbd id='jD5VEoSSg'></kbd><address id='jD5VEoSSg'><style id='jD5VEoSSg'></style></address><button id='jD5VEoSSg'></button>

                                                                                     澳门永利赌场备用网址:南京华东电子信息科技股份有限公司2019年第一季度业绩预告

                                                                                     2019-04-15 04:15 华夏新闻资讯站

                                                                                      证券代码:000727 证券简称:华东科技公告编号:2019-027

                                                                                      南京华东电子信息科技股份有限公司

                                                                                      2019年第一季度业绩预告

                                                                                      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                                                                      一、本期业绩预计情况

                                                                                      1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年3月31日

                                                                                      2、预计的经营业绩:亏损

                                                                                      ■

                                                                                      二、业绩预告预审计情况

                                                                                      业绩预告未经过注册会计师预审计。

                                                                                      三、业绩变动原因说明

                                                                                      公司面板销售虽较去年同期有所增长,但受液晶面板市场供大于求,价格下行压力未得到缓解等因素影响,业绩不及预期,同时触控业务虽有所好转,但仍未扭转亏损局面,本公司2019年第一季度净利润为负。

                                                                                      四、其他相关说明

                                                                                      上述数据是公司财务部门初步测算,具体数据以公司2019年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

                                                                                      南京华东电子信息科技股份有限公司

                                                                                      董事会

                                                                                      2019年4月13日